Deklaracja dostępności

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Instytut Nauki Lektikon Radosław Świergosz

Ul. Juliusza Słowackiego 15, 32-640 Zator
NIP 551-232-02-94, REGON 121029033,
Tel.: 660 721 999
E-mail: [email protected]

W/W JEDNOSTKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ ZGODNIE Z USTAWAMI:

  1. z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

  2. z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ: 12.02.2022r

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI: 03.04.2023

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

  1. Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (Podwójne A)

  2. Kompatybilność: serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

  3. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

  4. Wygląd: serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

  5. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

  6. Skróty klawiaturowe: serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem tel.: 660 721 999, osobą odpowiedzialną jest Pan Radosław Świergosz

Pomimo braku obowiązku prawnego obligującego nas do dostępności cyfrowej wyznaczamy sobie najwyższe standardy. Mogą zatem składać Państwo wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie www oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Instytut Nauki Lektikon Radosław Świergosz dysponuje budynkiem, do którego prowadzi …………………………………………. [należy opisać wejścia i możliwość poruszania się osoby niepełnosprawnej, np. do budynku prowadzi jedno szerokie wejście z poziomu terenu, do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, biuro znajduje się na poziomie parteru, przy wejściu do budynku znajduje się przycisk dzwonka, którym można przywołać pracownika, który wprowadzi osobę do budynku itp.]

Planując przybycie, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt e-mail: [email protected] lub pod telefoniczny: 660 721 999,

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:

Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej.

Możliwość przeczytania/przekazania informacji ustnie.

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PODMIOT.