Informacje o projekcie

 

„Forum kadry włączającej województwa małopolskiego”
POWR.02.10.00-00-1035/21

Celem projektu pn. „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” jest zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej u 3122 osób z województwa małopolskiego.
Realizacja projektu odbędzie się w formie cyklu szkoleń i doradztwa z zakresu edukacji włączającej, zgodnych z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu pozakonkursowego ORE „Uczeń ze SPE opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, merytorycznie koordynowanych przez trenerów przygotowanych w ramach ww projektu, w okresie od IX 2021 do X 2023 r.

Podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry JST i kadry systemu oświaty bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze SPE, w tym z niepełnosprawnościami w przedszkolach/szkołach woj. małopolskiego co wpisuje się w cel osi priorytetowej. Ponadto przygotowanie kadry w zakresie edukacji włączającej, w tym JST, umożliwi zapewnienie spójnego rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru na terenie woj. małopolskiego.

Wsparciem w formie szkoleń i doradztwem z zakresu edukacji włączającej zostanie objęta grupa 3 122 osób w tym dla:

 • 140 pracowników PDN,
 • 2 590 nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia,
 • 204 pracowników JST odpowiedzialnych za edukację, w szczególności edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna)
 • 36 pracowników z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Szkoleniami nie zostaną objęte osoby uczestniczące w szkoleniach w ramach projektów:

 • Asystent Ucznia ze SPE,
 • Przestrzeń Dostępnej Szkoły,
 • Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Działania w ramach projektu:

 1. Organizacja cyklu szkoleń dla os. objętych wsparciem
 2. Przeprowadzenie konsultacji/doradztwa dla uczestników szkoleń .

Podjęte działania w ramach projektu przyczynią się do wypracowania strategicznych rozwiązań w JST/szk/plac., które po zakończeniu projektu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej i szkolnej. Zmiany będą dotyczyły głownie sposobu pracy szkoły/placówki w obszarze edukacji włączającej.

W ramach projektu zaplanowano w okresie II 2022-X 2023:

 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników KO i JST

Szkolenie 30 godzinne w formie 2 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników PDN

Szkolenie 45 godzinne w formie 3 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

 • Prowadzenie szkoleń dla prac. przedszkoli i szkół

Szkolenie 45 godzinne w formie 3 zjazdów x 2 dni ( 15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

Wymiar godz. doradztwa – min. średnio 3 godz. doradztwa na osobę szkoloną. Doradztwo będzie realizowane w formie: konsultacji z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (w sposób zdalny).

Wartość projektu 5 189 593,50 zł, 

w tym wkład Unii Europejskiej: 4 670 633,50 zł

Partnerami Projektu są Akademia ADN i Forum Rozwoju Regionalnego.

List polecający