Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

  Oś Priorytetowa 2: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

  Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

  Projekt pt. „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego”

  A. DANE UCZESTNIKA:  A. DANE KONTAKTOWE:

  B. PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ:

  C. STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU


  D. STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

  E. POZOSTAŁE INFORMACJE  ZOBACZ HARMONOGRAM GRUP SZKOLENIOWYCH aktualny na dzień 04.07.2023 - plik .PDF

  F. KRYTERIA PREMIUJĄCE

  OŚWIADCZENIE

  Ja, niżej podpisany/-na, oświadczam, że:

  1. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz akceptuję jego warunki

  2. Spełniam i akceptuję wszystkie kryteria formalne dla uczestników projektu określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego”.

  3. Zostałem/am poinformowany/a, że zajęcia będą odbywać się on-line.

  4. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  5. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich etapach wsparcia: szkolenia, doradztwo. Równocześnie zobowiązuję się w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora Projektu.

  6. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego dla osoby ubiegającej się o udział w projekcie „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

  7. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej.

  8. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych.

  9. W związku z obowiązkiem upowszechniania informacji dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz promocji wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach, publikowanie zdjęć, w tym na stronie internetowej, portalach społecznościowych czy w prasie.


  Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektu.
  Świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art.233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z dnia 1997r., Nr 88, poz. 553 ze zm.) zawarte w niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

  PRZYPISY

  1. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

  2. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

  3. Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

  4. Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych.
   Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
   Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo

  5. Osoba ucząca się - osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym.

  6. Osoba nieucząca się - osoba, która nie uczy się ani nie szkoli.

  7. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej- zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.

  8. Migrant - cudzoziemiec na stale mieszkający w danym państwie, obywatel obcego pochodzenia lub obywatel należący do mniejszości.

  9. Osoba obcego pochodzenia to cudzoziemiec - osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.

  10. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań – zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:

   • bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach);

   • bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla migrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności – specjalistyczne zakwaterowanie wspierane);

   • niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą);

   • nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).

  11. Odmowa podania danych może być równoznaczna z niezakwalifikowaniem do projektu.

  ZAŁĄCZNIKI

  PLIKI DO FORMULARZA - (dozwolone typy plików - PDF, PNG, JPEG)

  Dodaj skany oświadczeń stanowiących załączniki do regulaminu projektu:

  UWAGA: kręcące się kółeczko po naciśnięciu "Wyślij formularz" nie oznacza braku rejestracji. Prosimy odczekać kilka sekund aż pojawi się komunikat o prawidłowej rejestracji. Na potwierdzenie otrzymają Państwo emaila.