Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Kochani, rozpoczął się czas wakacji, a my jesteśmy w procesie podsumowania mijającego roku szkolnego (o tym jeszcze napiszemy!) i planowania kolejnego 🙂
👉 Uwielbiamy pracę koncepcyjną: spotkania, rozmowy, burza mózgów, mapy marzeń, metoda Walta Disneya, marzyciel, realista, krytyk itp. itd… Nasze biuro i pokoje wirtualne dymią od pomysłów, planów, wizji na najbliższe 10 lat, 5 lat i najbliższy rok. 🔥🏅🦋
👉 W kwestii tej najkrótszej perspektywy, ważnym punktem odniesienia w planowaniu wsparcia dla szkół, przedszkoli i placówek są podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.
👉 Poniżej znajduje się lista priorytetowych dla MEiN obszarów:
1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Żródło: https://www.gov.pl/…/podstawowe-kierunki-realizacji…
👉 Kolejnym ważnym źródłem są potrzeby szkół, diagnozowane podczas rozmów z dyrektorami, czy chociażby dzięki specjalnej rubryce w ankiecie ewaluacyjnej, w której pytamy o problemy i obszary rozwojowe, budzące zainteresowanie nauczycieli.
✅ Te i inne dane wpłyną na kształt naszej oferty, która będzie gotowa jeszcze w lipcu. 💪🤝
💚 Wiemy, że nie macie teraz głowy do tego. Spokojnie, to dobry dla nas czas na naszą koncepcyjną pracę, a dla Was – Drodzy Nauczyciele i Dyrektorzy, na wypoczynek i zbieranie sił 🏖️🤝❤️ (choć dla dyrektorów to również czas remontów, inwentaryzacji i różnych innych spraw na które w dni nauki szkolnej czasu nie ma…).
Radosław Świergosz Anna Ryszka Katarzyna Płonka Katarzyna Paliwoda Anna Mendela Justyna Orszulak Monika Widulińska Kinga Sanocka Ola Rodzewicz Anna Szemraj Krystian Kaznowski Agnieszka Ludczak Sabina Muller Alina Bańkowska – to trzon naszej grupy opracowującej kształt oferty na przyszły rok szkolny 🙂

Ostatnio dodane:

Najbliższe szkolenia: