Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie TIK na tak - rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli.

Projekt realizowany w ramach projektu grantowego
„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady udziału i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu „TIK na tak – rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli” zwanego w dalszej części Regulaminu „Projektem”, ich obowiązki oraz zakres wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.
2. Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja. Oś priorytetowa II, program grantowy „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
3. Realizatorem projektu jest Radosław Świergosz / INSTYTUT NAUKI LEKTIKON
4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2023 r. do 30.06.2023 r.
5. Biuro projektu znajduje się w Kętach, ul. Wszystkich Świętych 11, 32-650 Kęty.
6. Za nadzór nad realizacją, monitorowanie systematyczności i efektywności projektu odpowiada Lider projektu.
7. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 13 pracowników Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli oraz 172 nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizującą podstawę programową w zakresie kształcenia ogólnego z terenu Polski zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji do udziału w projekcie.
8. Głównym celem projektu jest wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

§ 2

DEFINICJE

1. Projekt – projekt pn. „TIK na tak – rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli” w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja. Oś priorytetowa II, program grantowy „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Regulamin – regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „TIK na tak – rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli”
3. Realizator – Radosław Świergosz/INSTYTUT NAUKI LEKTIKON, podmiot realizujący grant/projekt.
4. Lider – osoba wyznaczona przez Realizatora, przeszkolona przez ORE, koordynująca projekt „TIK na tak – rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli”
5. Uczestnik/uczestniczka – nauczyciel/ka placówki oświatowej, który/a po spełnieniu kryteriów rekrutacji określonych w niniejszym regulaminie został/a zakwalifikowany do udziału w projekcie.
6. Komisja Rekrutacyjna – należy przez to rozumieć zespół, w skład, którego wchodzą minimum 3 osoby, w tym: Realizator projektu, Lider projektu, Specjalista/tka ds. zarządzania ryzykiem i monitoringu, weryfikujący dokumenty i zatwierdzający listę uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu.
7. ZPE – Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

§ 3

FORMY WSPARCIA I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. Wsparcie w projekcie skierowane jest 13 pracowników Niepublicznych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz do 172 nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizującą podstawę programową w zakresie kształcenia ogólnego z terenu Polski zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji do udziału w projekcie.
2. Ze wsparcia wyklucza się osoby uczestniczące w szkoleniach w ramach projektów: „Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość edycja I i II.
3. W ramach projektu uczestnicy mogą korzystać z następujących form wsparcia:
a) Szkolenia dla pracowników NODN
 szkolenie on-line grupy 12 osobowej, w celu:
 podniesienia kompetencji w obszarze przygotowania do kompetencji wsparcia merytorycznego nauczycieli,
 prowadzenia szkoleń, konsultacji/doradztwa
 przygotowywania materiałów dydaktycznych do pracy zdalnej.
 Pracownik NODN, weźmie udział w szkoleniu (zaliczy 12 modułów w formie e-learningowej na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej ZPE), które będzie miało charakter samokształceniowy z udziałem Lidera.
 Pracownik weźmie też udział w konsultacjach eksperckich oraz w forach wymiany doświadczeń (forma zdalna).
b) Szkolenia dla nauczycieli
 Szkolenie odbywające się, w co najmniej 50% formie on-line. Realizowanej w 14 grupach po 13 uczestników (25 godz./grupa).
 Szkolenia zostaną przygotowane na podstawie Ramowego programu szkolenia dla kadr systemu światy w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej,
 Każda grupa weźmie udział w szkoleniu składającym się z min. 5 modułów tematycznych, w tym obowiązkowo Modułu III Metodyki zdalnego nauczania oraz Modułu VI Platforma ZPE (dotyczącego działania i funkcjonalności ZPE) (średnio 5 godz./moduł).
 Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej lub częściowo zdalnej z wykorzystaniem ZPE, materiałów dydaktycznych przygotowanych przez ORE oraz własnych zasobów NODN.
4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych w projekcie szkoleniach;
b) potwierdzania udziału na zajęciach;
c) informowania biura projektu o zmianach dotyczących danych przekazywanych w dokumentach rekrutacyjnych, a zwłaszcza zmiany lub utraty miejsca zatrudnienia oraz danych kontaktowych; należyte zmiany w dokumentach rekrutacyjnych należy poprawić w ciągu 5 dni roboczych.
d) uczestnictwa w konsultacjach /doradztwie w zakresie edukacji zdalnej;
5. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad, Realizator projektu ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników projektu.
6. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” należy do Realizatora projektu.
7. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany „Regulaminu udziału w projekcie”.

§ 5

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Rekrutację Uczestników projektu prowadzi Realizator i Lider projektu na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. Zakłada się równy dostęp do Projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.
3. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie w terminie od 10.04.2023 do 30.04.2023 r z możliwością przedłużenia przez Realizatora.
4. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych przez pracowników NODN i nauczycieli zamieszczone zostanie na stronie internetowej Realizatora:
5. Dokumenty rekrutacyjne, dostępne będą w biurze projektu oraz na stronie internetowej Realizatora. Dokumenty należy składać zarówno w wersji zeskanowanej, jak i papierowej:
a) Skan – poprzez załączenie zeskanowanych dokumentów w trakcie rejestracji poprzez stronę www.lektikon.pl
b) papierowej wysyłając je na adres placówki Instytut Nauki Lektikon ul. Wszystkich Świętych 11, 32 – 650 Kęty oraz należy wypełnić formularz online udostępniony przez Realizatora na stronie http://www.lektikon.pl/ w zakładce projekty. Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu wysyłając formularz online akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
c) Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu składa następujące dokumenty:
I. Formularz zgłoszeniowy online
II. Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej
III. Oświadczenie RODO
IV. Oświadczenie o braku wykluczenia
V. Oświadczenie dot. zobowiązania wzięcia udziału w projekcie grantowym.
d) Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
e) Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Realizatora projektu.
f) W przypadku, gdy liczba nauczycieli chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę dostępnych miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
g) Objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku rezygnacji innego uczestnika przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu.
h) Zatwierdzenie list przez Realizatora następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania wniosków.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023 r.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w Regulaminie udzielania rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i załącznikach lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w sytuacji: zmiany warunków realizacji projektu, zmiany warunków umowy o dofinansowanie projektu, zmiany dokumentów programowych lub wytycznych, doprecyzowania zapisów.
3. Zmiany Regulaminu udzielania wsparcia nie wymagają akceptacji uczestnika/uczestniczki i zamieszczane są na stronie internetowej projektu.
4. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Realizatora projektu.
5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji projektu drogą elektroniczną.
7. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna w Biurze projektu, na stronie internetowej Realizatora projektu: https://lektikon.pl/projekty/bezplatne-szkolenia-i-wsparcie-doradcze-tik-na-tak/