Zator, 12.11.2021

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Eksperta merytorycznego w projekcie „Forum Kadry włączającej województwa małopolskiego”

Ekspert ds. KO/JST – ½ etatu

Wymagania :

Ekspert ds. PDN – ½ etatu

Wymagania :

Ekspert ds. pracowników przedszkoli i szkół przedszkoli i szkół – 1 etat

Wymagania :

Zakres obowiązków ekspertów :

– udział w szkoleniu organizowanym przez ORE

– przeprowadzenie szkoleń dla trenerów w parach tr. ( planuje się przeszkolenie min 4 trenerów

przygotowanych do prow. szkoleń dla prac. KO i JST , min. 4 trenerów – szkolenia dla prac. PDN oraz min.

20 trenerów. )

– nadzór merytoryczny nad prowadzonymi szkoleniami ( monitorowanie jakości szkoleń poprzez analizę

ankiet ewalaucyjnych, opracowywanie wyników, przekazywanie wniosków, rekomendacji trenerem,

obsrwacja szkoleń- min. 1 szkolenie pary trenerskiej, analiza sprawozdań trenerów, kontakt z prac. ORE )

nadzór nad prowadzonym doradztwem/konsultacjami

– współpraca z inst. , które mogą stanowić wsparcie meryt. : ORE, KO, PDN,PP-P, Specjalistycznymi

Centrami Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW), placówki, w których realizowany jest pilotaż

zatrudnienia Asystentów Uczniów ze SPE (ASPE), nawiązanie współpracy z os. które mogą być wsparciem

meryt. w edukacji włączającej, informowanie o projekcie,

– opracowanie we współpracy z trenerami materiałów merytoryczne na tematy i zagadnienia z związane z

tematyką konsultacji uwzględniające na najczęściej zgłaszane potrzeby w zakresie wsparcia

merytorycznego

– współpraca z ZZ w czasie trwania projektu.

Prosimy o składanie ofert w siedzibie Placówki lub elektronicznie, pod adresem: kontak[email protected], w terminie do dnia 30.11.2021, do godz. 15.00