Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Adresaci:
Nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół / placówek oświatowych

Korzyści:
Poznanie przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, w tym możliwości prawnych i organizacyjnych realizacji tego przedsięwzięcia, pozyskanie wiedzy pomocnej w sprawnej organizacji i przebiegu stażu, poznanie czynności, zadań i umiejętności wymaganych od nauczyciela w okresie realizacji stażu i uwzględnianych przy ocenie dorobku zawodowego oraz zapoznanie się z praktycznymi rozwiązaniami w procedurach awansu. Wzory pism i dokumentów stosowanych lub możliwych do wykorzystania.

Program:

 1. Podstawy uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
 2. Warunki konieczne ubiegania się o awans i zasady rozpoczęcia stażu.
 3. Dyrektor i opiekuna stażu w awansie zawodowym.
 4. Zadania i wymagania a plan rozwoju zawodowego.
 5. Jak plan rozwoju zawodowego przekłada się na pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
 6. Staż: rozpoczęcie, zakończenie, wydłużenie stażu (sytuacje szczególne).
 7. Zakończenie stażu: sprawozdanie, ocena dorobku zawodowego, zaświadczenie dyrektora.
 8. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu: adresat, wymagane dokumenty jako załączniki, termin złożenia wniosku a termin przeprowadzenia egzaminu.
 9. Rola organu prowadzącego: kontrola formalna dokumentacji, powołania komisji egzaminacyjnej, skład komisji, organizacja egzaminu i obsługa administracyjna.
 10. W jaki sposób przygotować się do egzaminu?
 11. Komisja – zaświadczenia o zdaniu egzaminu (lub niezdaniu egzaminu).
 12. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – jako decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego (ew. odmowy nadania stopnia).
 13. Procedury odwoławcze.
 14. Ślubowanie nauczyciela uzyskującego stopień nauczyciela mianowanego.
 15. Odpowiedzi na pytania, analiza konkretnych przypadków, dyskusja.

Prowadzący: Kazimierz Sroka – Wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły, dyrektor i szkoleniowiec w niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli, obecnie pracownik JST odpowiedzialny za oświatę-dyrektor GZEAS; prowadzący zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z organizacji i zarządzania oświatą.

Koszt szkolenia: 99 zł

Ostatnio dodane:

Najbliższe szkolenia: