TIK na tak – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy

 chętnych nauczycieli do udziału w bezpłatnym wsparciu szkoleniowo – doradczym,

w ramach projektu grantowego
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji
zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu
kształcenia na odległość”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Cel projektu grantowego:

Doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej z dziećmi/uczniami, wsparcie kadry zarządzającej w zakresie org. pracy szkoły/przedszkola w formie zdalnej, przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem ZPE.

Liczba osób objętych wsparciem:

Wsparciem objętych zostanie 185 uczestników- w tym 172 nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu całej Polski oraz 13 pracowników PDN oraz bibliotek pedagogicznych. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, poza wymogami formalnymi, decyduje kolejność rekrutacji.

Wsparcie obejmuje:

  1. 25 godzin szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli w formule online z min. 3 wybranych modułów oraz moduły „Metodyka edukacji zdalnej” i „Zintegrowana Platforma Edukacyjna”, dla dyrektorów obligatoryjnie „Zarządzanie zdalną szkołą”.
  2. Doradztwo w formie konsultacji indywidualnych 2 godziny dla każdego uczestnika grantu i 2 godziny konsultacji grupowych.

Kto może skorzystać ze wsparcia:

W szkoleniach mogą brać udział wszyscy nauczyciele szkół i przedszkoli, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach w ramach Grantu w 1 lub 2 fazie.

Ostatnio dodane:

Najbliższe szkolenia: